การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
(1092101)

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกทักษะทางกีฬา